สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล และผู้ที่สนใจ  ส่งชื่อและผลงาน

เข้ารับการคัดเลือกพยาบาลดีเด่น สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


 

 

 หนังสือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกพยาบาลดีเด่นและนักศึกษาพยาบาลดีเด่น                              Download

เกณฑ์การคัดเลือกพยาบาลดีเด่นและนักศึกษาพยาบาลดีเด่น                                                   Download

แบบฟอร์มพยาบาลดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม                                                                     Download

แบบฟอร์มคัดเลือกนักศึกษาพยาบาลดีเด่น                                                                           Download

แบบฟอร์มคัดเลือกพยาบาลดีเด่น                                                                                       Download

ประกาศผลการตัดสินการคัดเลือกพยาบาลดีเด่น                                                                    Download

 

 

 

 

 

 

 

 

 สำนักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ห้อง 1105 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40002

โทร : 08-08952065 e-mail : natned01@gmail.com

Facebook : www.facebook.com/natne.or.th