{gallery}aboutus{\gallery}

 

 

ประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจำปี 2560

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

“การบริหารจัดการบริการพยาบาลในการขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0

(Nursing Management moving to Thailand 4.0)

                                     ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560  ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี                                                                                  

 

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดประชุมวิชาการในเรื่องนี้ขึ้นโดยมุ่งหวังให้พยาบาลได้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการพยาบาลเพื่อการขับเคลื่อนสู่ Thailand 4.0 และการจัดเวทีเผยแพร่ผลงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน รวมทั้งการพัฒนาผลงานเพื่อนำเสนอในเวทีการประชุมนานาชาติต่อไป

                                     

                                      

 

 

 

 สำนักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ห้อง 1105 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40002

โทร : 08-08952065 e-mail : natned01@gmail.com

Facebook : www.facebook.com/natne.or.th