เอกสารบทความฉบับสมบูรณ์งานประชุมวิชาการและประชุมสามัญประจำปี 2560

"การบริหารจัดการบริการพยาบาลในการขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0"

ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมลายทอง  

จังหวัดอุบลราชธานี    download

 

เอกสารประกอบการบรรยาย งานประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ 2/2560

เรื่อง ก้าวที่ท้าทายของพยาบาลไทยสู่การสร้างสุขภาพในยุคไทยแลนด์ 4.0

ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 08.00-17.00 น.

ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลขอนแก่น  download

 

เอกสารประกอบการบรรยาย งานประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ 1/2560

เรื่อง จริยธรรมและความเสี่ยงในการประกอบวิชาชีพพยาบาล

ในวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 08.00-17.00 น.

ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์   download

 

เอกสารบทความฉบับสมบูรณ์งานประชุมวิชาการและประชุมสามัญประจำปี 2559

"การขับเคลื่อนวิชาขีพการพยาบาลสู่ระบบปฏฺิรูปสุขภาพ"

ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส  

จังหวัดนครราชสีมา    download

  

เอกสารประกอบการบรรยาย งานประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ 3/2559

เรื่อง การประกอบวิชาชีพด้วยศาสตร์และศิลปะของการพยาบาล

ในวันศุกร์ที่ 18พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00-17.00 น.

ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลบุรีรัมย์ download

 

เอกสารประกอบการบรรยาย งานประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ 2/2559

เรื่อง โครงสร้างใหม่  กับความก้าวหน้าทางวิชาชีพพยาบาล

ในวันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน  พ.ศ. 2559 เวลา 08.00-17.00 น.

ห้องประชุม  โรงพยาบาลอุดรธานี   Download

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 สำนักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ห้อง 1105 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40002

โทร : 08-08952065 e-mail : natned01@gmail.com

Facebook : www.facebook.com/natne.or.th