บรรยากาศการเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการวิจัย  ระยะที่ 1 เชตอุบลราชธานี

การพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการวิจัย : การพัฒนางานประจำให้เป็นงานวิจัยและงานวิจัยทางการพยาบาล  

(Routine to Research & Nursing Research)

ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม  2560

 

 

.

 

 

                                                                 เอกสารประกอบการบรรยาย  Action  Research                                  Download

 

                                                                 เอกสารประกอบการบรรยาย  แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางการพยาบาล        Download

 

 

 

 

 สำนักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ห้อง 1105 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40002

โทร : 08-08952065 e-mail : natned01@gmail.com

Facebook : www.facebook.com/natne.or.th