{gallery}aboutus{\gallery}

 


ประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 1/2561 จ.บึงกาฬ


   บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

   และประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ 1/2561 เรื่อง "นิเทศทางการพยาบาลเชิงคลินิก ความท้าทายลงสู่การปฏิบัติ"                        

                  ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบึงกาฬ จ.บึงกาฬ วันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 08.00-16.00 น.                           การจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล ซึ่งได้คะแนนการศึกษาต่อเนื่อง 5.5 หน่วยคะแนน


 

 

.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 สำนักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ห้อง 1105 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40002

โทร : 08-08952065 e-mail : natned01@gmail.com

Facebook : www.facebook.com/natne.or.th