การดำเนินงานฝ่ายวิชาการ

 

 1. ขอเชิญพยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขเข้าร่วมประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 1 เรื่อง การพัฒนาระบบการดูแลสำหรับผู้ป่วยเรื้อรังในยุคเศรษฐกิจอาเซียน (Care System Development for People with Chronic Conditions in AEC era) ณ ห้อง ห้องประชุมโรงพยาบาลอุดรธานี วันที่ 3 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.00-17.00 น.(ดาวโหลด
  โครงการประชุมวิชาการและกำหนดการ (ดาวโหลด)
Link

 


 


 1. ขอเชิญพยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขเข้าร่วมประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 2/2556 การจัดประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 2/2556 เรื่อง การพยาบาลภาวะวิกฤตและฉุกเฉินบนหลักฐานเชิงประจักษ์ : การขับเคลื่อนเพื่อการทันยุค (Evidence–based Critical Care and Emergency Care Moving up to date) ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบุรีรัมย์ (ดาวโหลด)
  โครงการประชุมวิชาการและกำหนดการ(ดาวโหลด) 

 Link

ภาพบรรยากาศการประชุม

 


 

 1. ขอเชิญพยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ และนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2556 เรื่องการพยาบาลที่เป็นเลิศ: กุญแจสู่ชุมชนสุขภาพในยุคเศรษฐกิจอาเซียนระหว่าง วันที่ 2-3 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
  จังหวัดอุบลราชธานี (ดาวโหลด)
  โครงการประชุมวิชาการและกำหนดการ(ดาวโหลด)
Link

 1. ขอเชิญพยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขเข้าร่วมประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 3/2556 เรื่อง การจัดการการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อในยุคเศรษฐกิจอาเซียน(Case management for People with Infectious Disease in AEC Era) ในวันที่ 18 ตุลาคม 2556 เวลา 08.00-17.00 ณ ห้องประชุม
  โรงพยาบาลนครพนม (ดาวโหลด)

 Link

ภาพบรรยากาศการประชุม

 

 

 

 สำนักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ห้อง 1105 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40002

โทร : 08-08952065 e-mail : natned01@gmail.com

Facebook : www.facebook.com/natne.or.th