โครงการประชุมวิชาการ และการศึกษาดูงานการบริหารการพยาบาล 

การบริบาลผู้สูงอายุ และการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายในสถานบริการสุขภาพ

ณ ประเทศญี่ปุ่น 3-9 กุมภาพันธ์ 2560

 

 Buriram

     หนังสือเชิญโครงการ  Download

  รายละเอียดโครงการ      Download

 

                                                                                                     

 

 

 สำนักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ห้อง 1105 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40002

โทร : 08-08952065 e-mail : natned01@gmail.com

Facebook : www.facebook.com/natne.or.th