ประชุมวิชาการ ประจำปี 2559

 


1185953 720093631337649_1127910627_n   1185953 720093641337648_1150326562_n 1185953 720093644670981_1755248360_n 
 1185953 720093648004314_1560892151_n  1187261 720087878004891_634526177_n  1187261 720087884671557_471750500_n
 1209354 720088794671466_588666392_n  1240556 720080731338939_225843587_n

 

 

     บรรยากาศการประชุมสามัญ และประชุมวิชาการ ประจำปี 2556 "การพยาบาลที่เป็นเลิศ : กุญแจสู่ชุมชนสุขภาพในยุคเศรษฐกิจอาเซียน"(Nursing Excellence : A Key to Healthy Community in AEC era) ระหว่าง วันที่ 2-3 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

     บรรยากาศในงานมีการรับฟังบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ,ประกวดรับรางวัลมากมายจาก Oral presentation Poster presentation : Integrative research, Basic research, R2R, CQI, Inovation และร่วมเชิดชูเกียรติพยาบาลดีเด่นเเละมุฑิตาจิตพี่ที่เกษียณ

 

 


534213 707004785979867_825973494_n
1235551 720099858003693_1624779275_n 

 

              ดาวโหลดรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

 

 

 สำนักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ห้อง 1105 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40002

โทร : 08-08952065 e-mail : natned01@gmail.com

Facebook : www.facebook.com/natne.or.th