ระบบจัดการสมาชิก


ระบบจัดการสมาชิก

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ขั้นตอนทำบัตรใหม่ทดแทนบัตรเดิม

ทำการ Download ใบคำร้องขอทำบัตรใหม่ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และทำการส่งใบคำร้องพร้อมหลักฐานกลับมาที่

สำนักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ห้อง 1105 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40002


ใบคำร้องขอทำบัตรใหม่