ICN2566

 

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ได้มีทุนสนับสนุน ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมประชุม และ/หรือผู้ที่ได้รับการตอบรับการนำเสนอผลงาน

เข้าร่วมการประชุม 29th ICN Congress 2023 "Nurses Together: A Force for Global Health" 

ระหว่างวันที่ 1 - 5 กรกฎาคม 2566 ณ เมืองมอนทริออล ประเทศแคนาดา   

 

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทุนสนับสนุน เพิ่มเติม ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมประชุม และ/หรือ

ผู้ที่ได้รับการตอบรับการนำเสนอผลงานเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

จำนวน 2 ทุน ทุนละ 15,000 บาท  

                                                             

                                                                                                    *อ่านรายละเอียด*

Nu 1.2566 

 

 

 

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมวิชาการสัญจร ประจำปี 2566 

เรื่อง การจัดเตรียมผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล เพื่อประกอบการขอตำแหน่งที่สูงขึ้น

ครั้งที่ 1/2566 ในวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566  เวลา 08.30-16.30 น.                                

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

                                               

 *อ่านรายละเอียด*

Nurse11

 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลและ

นักศึกษาพยาบาลสมัครสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

                                               

 *อ่านรายละเอียด*   

 

                       

      

     เอกสารวิชาการ                               

 

  

logo nurse

 

 

       ดาวน์โหลดเอกสารวิชาการ 

 

 

           

ภาพกิจกรรมสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

      สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                                                                

  

 

 

 

 

4.2565

 

 


ภาพกิจกรรมสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ   

สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2565

งานประชุมสามัญและประชุมวิชาการประจำปี 2565

 

timeline 20211210_123711

 

ภาพกิจกรรมสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ   

สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2564

 

 2192563

      ภาพกิจกรรมสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  

 

 สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2563

 

2562.1

 

 

 

 

    ภาพกิจกรรมสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  

 สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2562   

   

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 ไปที่เฟสบุคสมาคมพยาบาลเเห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  Vision

  sauwamas

   

  สาขาของสมาคมฯ  bluebutton east
  bluebutton north
  bluebutton south

   

  Calendar   

   สำนักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  ห้อง 1105 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40002

  โทร : 08-08952065 e-mail : natned01@gmail.com

  Facebook : www.facebook.com/natne.or.th