สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      

ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล บุคลากรด้านสุขภาพ

ร่วมส่งผลงาน เสนอชื่อขอรับรางวัลพยาบาลดีเด่น

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  

เนื่องในวันพยาบาลสากล พ.ศ.2561 

สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียด

และใบสมัครได้ที่ http:  www.natne.or.th 

 โทรศัพท์ : 080-8952065 

!!! หมดเขตส่งผลงาน  28 กุมภาพันธ์ 2561           

                                                                                                             

                                                                  

 

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล และผู้ที่สนใจ   สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2562-2564

สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  http : www.natned.or.th

Email : natned01@gmail.com  โทรศัพท์ : 080-8952065

!!! หมดเขตส่งใบสมัคร 20 มีนาคม 2561


                                                                                     


 

 

 

 

มาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล บุคลากรด้านสุขภาพ และผู้ที่สนใจร่วมประชุมวิชาสัญจรครั้งที่ 1/2561

เรื่อง นิเทศทางการพยาบาลเชิงคลีนิก ความท้าทายลงสู่การปฏิบัติ

ณ.โรงพยาบาลบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ    ในวันที่ 5 มีนาคม 2561

          สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http : www.natned.or.th        

Email : natned01@gmail.com   โทรศัพท์ : 080-8952065


 

extra

     

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์  

ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล  บุคคลด้านสุขภาพและผู้ที่สนใจ ร่วมประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ 1/2561 ณ โรงพยาบาลบึงกาฬ  จ.บึงกาฬ

ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล และผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการอำนวยการ

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประจำปี 2562-2564

• ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล บุคลากรด้านสุขภาพร่วมเสนอชื่อขอรับรางวัลพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2561

• ขอเชิญร่วมประชุมวิจัยทางการพยาบาลนานาชาติ"วิถีวัฒนธรรมร่วมสร้างสรรค์สุขภาพโลก(Culture,Co-creation,and Collaborationbal Health)"และขอส่งผลงานวิจัย

• ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล บุคคลากรด้านสุขภาพเเละผู้สนใจ ร่วมประชุมวิชาการเเละนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการสัญครั้งที่ 2/ 2560 

• ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล บุคคลากรด้านสุขภาพเเละผู้สนใจ ร่วมประชุมวิชาการเเละนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการสัญครั้งที่ 3/ 2560                                 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

                                                                                                               

 

         

                  เอกสารวิชาการ


 

  

logo nurse

 

 

       ดาวน์โหลดเอกสารวิชาการ 

 

 

 

  ภาพกิจกรรมสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

      สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 

        

     

     

    ภาพกิจกรรมสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

 สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2559       

   

 

 

   ภาพกิจกรรมสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี2560

 


 

 

 

 

                                              

 

นายกสมาคมพยาบาลแห่งประไทยฯสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นางสาวเอื้อมพร กาญจนรังสิชัย  เข้ากราบคารวะอาจารย์ รศ.ดร.สายหยุด นิยมวิภาค 

ผู้ก่อตั้งสมาคมพยาบาลแห่ง ประเทศไทยฯสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 ไปที่เฟสบุคสมาคมพยาบาลเเห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  Vision

  Somdae

   

   

  สาขาของสมาคมฯ  bluebutton east
  bluebutton north
  bluebutton south

   

  Calendar   

   สำนักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  ห้อง 1105 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40002

  โทร : 08-08952065 e-mail : natned01@gmail.com

  Facebook : www.facebook.com/natne.or.th