NU 7

                  NU1 (3)

 NU10

 

   *อ่านรายละเอียด*

  NU9

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจำปี 2567 

เรื่อง “พยาบาลคือ อนาคตและอำนาจทางเศรษฐกิจของระบบสุขภาพ” ประจำปี 2567

ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น

                                                                                                         *อ่านรายละเอียด* 

  

N2567

 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาพยาบาล

และพยาบาลวิชาชีพสมัครสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

     ด้วยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เป็นองค์กรหลักในการพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบวิชาชีพ เป็นศูนย์รวมของ
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลสร้างความสามัคคีระหว่าง ผู้ประกอบวิชาชีพ และนักศึกษาพยาบาล
ร่วมทำกิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์วิชาชีพการพยาบาลและช่วยกันพัฒนาวิชาชีพพยาบาลให้เข้มแข็ง
เพื่อผลประโยชน์ของสมาชิกในการรับสวัสดิการต่างๆ ซึ่งมีอัตราค่าสมัครสมาชิกตลอดชีพดังนี้
1. กรณีสมัครสมาชิกภายในปี พ.ศ. ที่สำเร็จการศึกษา ค่าบำรุงสมาคมฯ ตลอดชีพ = 2,500 บาท
2. กรณีไม่สมัครสมาชิกภายในปี พ.ศ. ที่สำเร็จการศึกษา ค่าบำรุงสมาคมฯ ตลอดชีพ = 3,500 บาท

                                                                                       *อ่านรายละเอียด*

 

  

 

 

  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  Vision

  sauwamas

   

  สาขาของสมาคมฯ  bluebutton east
  bluebutton north
  bluebutton south

   

  Calendar   

   สำนักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  ห้อง 1105 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40002

  โทร : 08-08952065 e-mail : natned01@gmail.com

  Facebook : www.facebook.com/natne.or.th