N24   

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมวิชาการสัญจร ประจำปี 2566 


เรื่อง การจัดเตรียมผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล เพื่อประกอบการขอตำแหน่งที่สูงขึ้น ครั้งที่ 3/2566ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566  เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเลย จังหวัดเลย

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พยาบาลและสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ได้ขยายทิศทางและโอกาสความก้าวหน้าในวิชาชีพการพยาบาลและสมาชิกมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมผลงานทางวิชาการ

และตีพิมพ์เผยแพร่เพื่อก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น 

 

 
                                              
  *อ่านรายละเอียด* 
 
 

 

 

NU1oct66

 สมาคมพยาบาลแห่ประเทศไทยฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลและ

นักศึกษาพยาบาลสมัครสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

                                               

 *อ่านรายละเอียด*   

 

                  

  

     logo nurse

 

           

ภาพกิจกรรมสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 

                 สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2566

                                                                

 

 

DSC 4331

 

ภาพประชุมวิชาการสามัญและประชุมวิชาการ ประจำปี 2566

 

E-book ประชุมวิชาการสามัญและประชุมวิชาการ ประจำปี 2566

 

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เรื่อง “ SMART NURSE บทบาทพยาบาลในโลกยุคดิจิตัล’’

จังหวัดนครราชสีมา

4.2565

 

 


ภาพกิจกรรมสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ   

สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2565

งานประชุมสามัญและประชุมวิชาการประจำปี 2565

 

NU3

ภาพประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 3/2566

โรงพยาบาลเลย จังหวัดเลย

 

      

 

 

 

 

 

  

    

 

  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  Vision

  sauwamas

   

  สาขาของสมาคมฯ  bluebutton east
  bluebutton north
  bluebutton south

   

  Calendar   

   สำนักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  ห้อง 1105 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40002

  โทร : 08-08952065 e-mail : natned01@gmail.com

  Facebook : www.facebook.com/natne.or.th