K01-H

 

 Somjit

รศ.ดร.สมจิต  แดนสีแก้ว

ายกกิตติมศักดิ์


 

 Rattana 

รศ. รัตนา ทองสวัสดิ์

กรรมการกิตติมศักดิ์

 

  Benja 
นางเบ็ญจา รัตนากร

กรรมการกิตติมศักดิ์

 

Lumpoon 
นางสาวลำพูน  สุวรรณกูฎ
กรรมการกิตติมศักดิ์

 

 

Draunee

รศ.ดร.ดรุณี รุจกรกานต์
กรรมการกิตติมศักดิ์

 

Vipa 
นางสาววิภา  เพ็งเสงี่ยม
กรรมการกิตติมศักดิ์

 

Piyarat

รศ.ดร.ปิยะรัตน์  นิลอัยกา
กรรมการกิตติมศักดิ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สำนักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ห้อง 1105 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40002

โทร : 08-08952065 e-mail : natned01@gmail.com

Facebook : www.facebook.com/natne.or.th