{gallery}aboutus{\gallery}

 

 

ประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจำปี 2561

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

“พยาบาลเสียงแห่งพลัง : สุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชน

(Nuses : A voice to Lead - Health is a Human Right)

                       ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2561  ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล จังหวัดขอนแก่น                                                                        

 

 

 

 

 

 โครงการ ประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจำปี 2561                 Download

 

 หนังสือประชาสัมพันธ์ โครงการประชุม ประจำปี 2561                     Download

 

 ใบสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการสำหรับพยาบาล                              Download

 

 ใบสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษา                             Download

 

 ใบแจ้งความจำนงการนำเสนอผลงานวิชาการ                                Download

 

 

 

 

 

 

 

 สำนักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ห้อง 1105 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40002

โทร : 08-08952065 e-mail : natned01@gmail.com

Facebook : www.facebook.com/natne.or.th