{gallery}aboutus{\gallery}

 บรรยากาศการจัดเตรียมงานประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจำปี 2559


“การขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลสู่ระบบปฏิรูปสุขภาพ”


(Mobilizing the nursing profession in healthcare reform era)    


    ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2559   ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส  จังหวัดนครราชสีมา                       

                                                                     

.

 

 

 สำนักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ห้อง 1105 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40002

โทร : 08-08952065 e-mail : natned01@gmail.com

Facebook : www.facebook.com/natne.or.th