โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ(สิงคโปร์)

 

 

 164261 698278690185810_2146349706_n 426195 659536404076277_1162224685_n   992962 563569613684313_1493248090_n

1003343 667846516577235_1326259802_n

 

1000301 667849319910288_1097988620_n

 
1013141 395741607196558_1682884388_n 
 1044090 662545220440698_1855709712_n

 

 

     ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์สมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้จัดโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพยาบาลวิชาชีพ ระหว่างประเทศ พร้อมพัฒนาสมาคมให้เป็นศูนย์ประสานเครือข่ายพยาบาลในอาเซียน การจัดโครงการมีผู้ร่วมโครงการทั้งหมด 44 คน

 

 

 สำนักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ห้อง 1105 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40002

โทร : 08-08952065 e-mail : natned01@gmail.com

Facebook : www.facebook.com/natne.or.th