W8-H

                            W8-1                           
                         นางสาววิไลวรรณ  เนื่องณสุวรรณ                         นางสาวยุวดี  เทียมสุวรรณ
                      ประธานฝ่ายสวัสดิการและหารายได้           ประธานร่วมฝ่ายสวัสดิการและหารายได้

                                                                                                เขตอุบลราชธานี


 

 

 สำนักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ห้อง 1105 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40002

โทร : 08-08952065 e-mail : natned01@gmail.com

Facebook : www.facebook.com/natne.or.th