ภาพกิจกรรมสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 

สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กิจกรรมสมาคมพยาบาลฯ ประจำปี 2561


 • ประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ 1/2561 ณ โรงพยาบาลบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

• ประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ 2/2561 ณ โรงพยาบาลศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ

• ประชุมสามัญและประชุมวิชาการประจำปี 2561 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล  จังหวัดขอนแก่น

• านมุทิตาจิตประจำปี 2561 "ดอกปีบหอม....ล้อมใจรัก"

• การมอบรางวัลพยาบาลดีเด่น และนักศึกษาพยาบาลดีเด่นในงานประชุมวิชาการ 2561

• โครงการ การพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการวิจัย : การพัฒนางานประจำให้เป็น                                                               งานวิจัยและงานวิจัยทางการพยาบาล ปี 2561 

• ิจกรรมการการช่วยเหลือสมาชิกสมาคมพยาบาลฯสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

 

 

 


 

 

 

 สำนักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ห้อง 1105 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40002

โทร : 08-08952065 e-mail : natned01@gmail.com

Facebook : www.facebook.com/natne.or.th