alt สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย


ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 

สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

        

                                             ประกาศสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฉบับที่ 2/2559

 

                                                                                                

เรื่อง      แต่งตั้งบรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ

             สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2559 - 2561

 

           เพื่อให้การดำเนินกิจการของวารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมาคมฯจึงขอประกาศแต่งตั้งบรรณาธิการและกองบรรณาธิการวาสารสมาคมพยาบาลฯสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2559 – 2561 โดยให้มีภารกิจหน้าที่ตามข้อบังคับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ประกอบด้วย


1.นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ        ที่ปรึกษา

2.รองศาสตราจารย์ ดร. สมจิต แดนสีแก้ว                                                     บรรณาธิการ      

3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาสนา รวยสูงเนิน                                                บรรณาธิการผู้ช่วย                                 

4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดลวิวัฒน์ แสนโสม                                                     บรรณาธิการผู้ช่วย

5.อาจารย์ ดร. กุสุมาลี โพธิปัสสา                                                                บรรณาธิการผู้ช่วย

6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤมล สิงห์ดง                                                      บรรณาธิการผู้ช่วย

7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรีย์ ธรรมิกบวร                                                     กองบรรณาธิการ

8.อาจารย์ ดร.วารีวรรณ ศิริวาณิชย์                                                               กองบรรณาธิการ

9.รองศาสตราจารย์ ดร. นพวรรณ เปียซื่อ                                                      กองบรรณาธิการ

10.รองศาสตราจารย์ ดร. พร้อมจิตร  ห่อนบุญเหิม                                           กองบรรณาธิการ

11.รองศาสตราจารย์ ดร. กฤตยา  แสวงเจริญ                                                 กองบรรณาธิการ

12.รองศาสตราจารย์ ดร. วรรณชนก  จันทชุม                                                 กองบรรณาธิการ

13.รองศาสตราจารย์ ดร. วรรณี เดียวอิศเรศ                                                   กองบรรณาธิการ

14.รองศาสตราจารย์ ดร. นงนุช บุญยัง                                                          กองบรรณาธิการ

15.รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ                                                 กองบรรณาธิการ

16.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิจิตรา เสนา                                                              กองบรรณาธิการ

17.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกศินี สราญฤทธิชัย                                              กองบรรณาธิการ

18.อาจารย์ รัตน์ดาวรรณ  คลังกลาง                                                               กองบรรณาธิการ

19.รองศาสตราจารย์ ดร.ศิราณีย์  อินธรหนองไผ่                                              กองบรรณาธิการ

 

 

ฝ่ายจัดการ

1.อาจารย์นพนันท์  ชัยภูมิ

2.อาจารย์สายใจ  คำทะเนตร

3.อาจารย์กัลยารัตน์ คาดสนิท

4.อาจารย์เบญจพร ฐิติญาณวิโรจน์

5.อาจารย์สุรัสวดี พนมแก่น

6.นางสาวภานุมาศ

7.นางชุติกาญจน์  คำสวัสดิ์

 

ทำหน้าที่ ดังนี้

1.ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้มีการส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ สำหรับเผยแพร่ในวารสาร

2.พิจารณาและเชิญผู้เชี่ยวชาญในการให้ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงและแก้ไขต้นฉบับ

3.พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงต้นฉบับก่อนตีพิมพ์

4.รวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อส่งให้ผู้นิพนธ์ปรับปรุงต้นฉบับ

5.ตรวจสอบความถูกต้องตามรูปแบบการเรียงพิมพ์ของวารสารและพิสูจน์อักษร

6.จัดทำวารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7.เผยแพร่วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8.จัดทำทะเบียนสมาชิก/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้แต่ง

9.สรุปงบประมาณการจัดทำวารสาร จ่ายค่าบำรุงสมาชิก ค่าเผยแพร่ผลงานจากผู้เขียน และอื่น ๆ

10.จัดทำฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ ระบบ ThaiJo (Thai Journals Online) เพื่อพัฒนาวารสารไทยให้เข้าสู่อาเซียน และมีความเป็นสากลต่อไป

11.งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

ทั้งนี้ตั้งแต่  วันที่ 26 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป           

 

                ประกาศ ณ วันที่  26 กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2559                           

                                                                                                                                  Capture   

                                                                                                                        (นางสาวเอื้อมพร  กาญจนรังสิชัย) 

                                                                                                                   นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

                                                                                                                           สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

 

 


 

 


รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ


 

1.รศ.ดร. อัมพรพรรณ ธีรานุตร

2.ผศ.ดร.ทิพมาส ชิณวงศ์

3.รศ.ดร. จอนผะจง เพ็งจาด

4.รศ.ดร.วลัยพร  นันท์ศุภวัฒน์

5.ผศ.ดร. นงลักษณ์ เมธากาญจนศักดิ์

6.ผศ.ดร.อภิญญา วงศ์พิริยโยธา

7.รศ.อำพน  ศรีรักษา

8.รศ.ดร. สุวรรณา บุญยะลีพรรณ

9.ดร. พิชญ์สินี      มงคลศิริ

10.ดร. กุสุมาลี     โพธิปัสสา

11.ดร. ดาราวรรณ  รองเมือง

12.ผศ.ดร.สมเสาวนุช จมูศรี

13.ผศ.ดร.สายใจ พัวพันธ์

14.รศ.ดร. สมพร รุ่งเรืองกลกิจ

15.รศ. เพชรไสว   ลิ้มตระกูล

16.ผศ.ดร. หทัยชนก บัวเจริญ

17.ผศ.ดร. ปิยะธิดา นาคะเกษียร

18.รศ. วีณา อิศรางกูร ณ อยุธยา

19.ดร. นฤมล เอนกวิทย์

20.ดร. เยาวดี สุวรรณนาคะ

 21.ดร. อมาวสี อัมพันศิริรัตน์

 


22.ดร. อัจฉรา อ่วมเครือ

23.รศ.ดร.พนิษฐา พานิชาชีวะกุล 

24.รศ. สมพร วัฒนนุกูลเกียรติ

25.ผศ.ดร.นิลุบล   รุจิรประเสริฐ

26.ผศ.ดร.พักตร์วิไล ศรีแสง 

27.ดร.สมจิตร เมืองพิล 

28.ดร. กมลทิพย์  ตั้งหลักมั่นคง

29.ดร. ฉวีวรรณ   ศรีดาวเรือง

30.ผศ.ดร. ศรีเมือง  พลังฤทธิ์

31.รศ.ดร. จุฬาภรณ์  โสตะ

 

32. รศ.วิภาพร   วรหาญ

33.ดร. นริสา วงศ์พนารักษ์

34.ผศ.ดร. เกศรา  เสนงาม

35.ผศ.ดร. น้ำอ้อย  ภักดีวงศ์

36.ดร. วารินทร์  บินโฮเซ็น

37.รศ.ดร.วิลาวัณย์  พิเชียรเสถียร

38.ผศ.ดร. ปัทมา สุริต

39.ผศ.ดร. จิตภินันท์  ศรีจักรโคตร

40.รศ.ดร. ประสบสุข  ศรีแสนปาง

41.ผศ.ดร.นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์

42.ดร.ศันสนีย์ เมฆรุ่งเรืองวงศ์

43.รศ.ดร.จีรนันท์  แกล้วกล้า

 

     

 

44.ดร.บุญสืบ  โสโสม

45.ดร.จุฬาภรณ์ ตั้งภักดี

46.ดร. บัวหลวง สำแดงฤทธิ์

47.รศ.ดร. นุจรี ไชยมงคล

48.รศ.ดร. จินตนา วัชรสินธุ์

49.ผศ.ดร. วารี กังใจ

50.ผศ. ดร.ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์

51.รศ.ดร.เอื้อมพร  ทองกระจาย

52.ดร. พีรนันท์ วิศาลสกุลวงษ์

53.รศ.ดร. วาทินี สุขมาก

54.รศ.ดร.รัชนี สรรเสริญ

55.ผศ.ดร.สุทธีพร มูลศาสตร์

56.ผศ.ดร.ปาหนัน  พิชยภิญโย

57.ผศ.ดร.ประนอม  รอดคำดี

58.รศ.ดร. เจียมจิต แสงสุวรรณ

59.ผศ.ดร. ยุนี พงศ์จตุรวิทย์

60.รศ.ดร.ดรุณี รุจกรกานต์

61.ดร.เกษร แถวโนนงิ้ว

62.รศ.ดร. เสาวคนธ์ วีระศิริ

63.ผศ.ดร. วิไล เกิดผล

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 สำนักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ห้อง 1105 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40002

โทร : 08-08952065 e-mail : natned01@gmail.com

Facebook : www.facebook.com/natne.or.th