ประชุมวิชาการสัญครั้งที่ 3/ 2559 


เรื่อง การประกอบวิชาชีพด้วยศาสตร์และศิลปะของการพยาบาล

ในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559  เวลา 08.00-17.00 น.

ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลบุรีรัมย์


เอกสารประกอบการบรรยาย


 1. การบริการ-พยาบาลมืออาชีพ

 2. จริยธรรม และกฏหมายในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

 3. ารใช้ศาสตร์และศิลปะในวิชาชีพการพยาบาล

 

 

 


  

 

 

 สำนักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ห้อง 1105 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40002

โทร : 08-08952065 e-mail : natned01@gmail.com

Facebook : www.facebook.com/natne.or.th