ขอเชิญพยาบาลส่งผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น


" พยาบาลดีเด่นด้านโรคเบาหวาน พ.ศ. 2563 "

 

 

4. DN

 

                     หนังสือประชาสัมพันธ์พยาบาลดีเด่นด้านโรคเบาหวาน                         Download

                 หลักเกณฑ์พิจารณาผลงานดีเด่นด้านโรคเบาหวาน                              Download

                 แบบเสนอชื่อผลงานดีเด่นด้านโรคเบาหวาน                                       Download
    

 

     

 

 

 สำนักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ห้อง 1105 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40002

โทร : 08-08952065 e-mail : natned01@gmail.com

Facebook : www.facebook.com/natne.or.th