สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอขยายาเวลาการรับสมัครสรรหาคณะกรรมการอำนวยการ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ ที่สนใจ ลงสมัครเพื่อรับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการอำนวยการ

 

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2565-2567

 

laktung 

 

           หนังสือประชาสัมพันธ์รับสมัครคณะกรรมการอำนวยการ ปี 2564       Download

                         

          ประกาศรับสมัครและแบบฟอร์มสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการอำนวย ปี 2564   Download

           

           หนังสือขยายเวลาการสรรหาบุคคลดำรงตำแหน่งคณะกรรมการอำนวยการ  Download 

                                  

 

 

 

 สำนักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ห้อง 1105 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40002

โทร : 08-08952065 e-mail : natned01@gmail.com

Facebook : www.facebook.com/natne.or.th