ประชุมวิชาการสัญครั้งที่ 2/ 2561 


เรื่อง "นิเทศทางการพยาบาลเชิงคลินิก  ความท้าทายลงสู่การปฏิบิติ"


ในวันจันทร์ที่ 21  พฤษภาคม 2561  เวลา 08.00-17.00 น.


ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลศรีสะเกษ  จ.ศรีสะเกษเอกสารประกอบการบรรยาย


1. นิเทศทางการพยาบาลเชิงคลีนิก  ลงสู่การปฏิบัติ                                         download

    โดย ดร.เพ็ญจันทร์  แสนประสาน

2. เสวนาประสบการณ์การนิเทศทางการพยาบาลเชิงคลีนิก                                download

    ของผู้บริหารทางการพยาบาล

     โดย นางชูศรี  ทองกลม 

 

 สำนักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ห้อง 1105 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40002

โทร : 08-08952065 e-mail : natned01@gmail.com

Facebook : www.facebook.com/natne.or.th