สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

ขอสำรวจข้อมูลผู้เกษียณอายุราชการปี 2564

 

 

 kasan1

 

 

                     หนังสือขอสำรวจข้อมูลผู้เกษียณประจำปี 2564                          Download 

                 แบบสำรวจข้อมูลผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2564                         Download

                 ฟอร์มประวัติผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2564                               Download
     

     

 

 

 สำนักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ห้อง 1105 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40002

โทร : 08-08952065 e-mail : natned01@gmail.com

Facebook : www.facebook.com/natne.or.th