โครงการ

 

การพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการวิจัย : การพัฒนางานประจำให้เป็นงานวิจัยและงานวิจัยทางการพยาบาล

                                                                    (Routine to Research & Nursing Research) 

 

 

 

 

                                                                                          หนังสือเชิญร่วมโครงการวิจัย    Download 

โครงการวิจัย การพัฒนาศักยภาพในการวิจัย :การพัฒนางานประจำให้เป็นงานวิจัยทางการพยาบาล  Download

                                                                                     ใบแจ้งความจำนงเข้าร่วมโครงการ  Download

                                                                             แนวทางการเขียน  Concept Paper       Download

 

 

           

 

 

 สำนักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ห้อง 1105 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40002

โทร : 08-08952065 e-mail : natned01@gmail.com

Facebook : www.facebook.com/natne.or.th