ประชุมวิชาการสัญครั้งที่ 1/ 2560 


เรื่อง "จริยธรรมและความเสี่ยงในการประกอบวิชาชีพพยาบาล"


ในวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560  เวลา 08.00-17.00 น.


ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จ.อุบลราชธานี

 


เอกสารประกอบการบรรยาย

 

 1.  จริยธรรมและความเสี่ยงในการประกอบวิชาชีพ

 

        โดย อาจารย์กรรณิกา  ปัญญาอมรวัฒน์


 

 

 สำนักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ห้อง 1105 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40002

โทร : 08-08952065 e-mail : natned01@gmail.com

Facebook : www.facebook.com/natne.or.th