เอกสารประกอบการบรรยาย


งานประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ 2/2559

 

โครงสร้างใหม่  กับความก้าวหน้าทางวิชาชีพพยาบาล

 

 

1. โครงสร้างใหม่ กับความก้าวหน้าทางวิชาชีพพยาบาล

    โดย อาจารย์ ศิริมา  ลีละวงศ์   Download


2. การสร้างคุณค่าผลงานทางการพยาบาล และการเขียนผลงานทางวิชาการ

    โดย รศ.ดร.สมจิต  แดนสีแก้ว  Download


3. การเตรียมผลงานเพื่อเข้าสู่ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

    โดย อาจารย์นวลจันทร์  พูลสมบัติ   Download 

 

 สำนักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ห้อง 1105 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40002

โทร : 08-08952065 e-mail : natned01@gmail.com

Facebook : www.facebook.com/natne.or.th