ประชุมวิชาการสัญครั้งที่ 1/ 2561 


เรื่อง "นิเทศทางการพยาบาลเชิงคลินิก  ความท้าทายลงสู่การปฏิบิติ"


ในวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561  เวลา 08.00-16.00 น.


ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลบึงกาฬ  จ.บึงกาฬเอกสารประกอบการบรรยาย


1. นิเทศทางการพยาบาลเชิงคลีนิก  ลงสู่การปฏิบัติ         download

    โดย ดร.เพ็ญจันทร์  แสนประสาน

2. การนิเทศงานผู้ป่วยหนัก                                         download

    โดย นางอัญชลี  มาลาศรี  

3. การนิเทศทางคลินิก                                              download

     โดยนางสุนันท์  นกทอง

4. การนิเทศทางการพยาบาล ในโรงพยาบาลชุมชน         download

     โดยนางสาววิไลลักษณ์  จ่าพันธ์นา


5. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่1/2561 ฉบับสมบูรณ์     download


         ************************************ 

 

 สำนักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ห้อง 1105 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40002

โทร : 08-08952065 e-mail : natned01@gmail.com

Facebook : www.facebook.com/natne.or.th