หน้าปกบทคัดย่อ

"การพยาบาลในยุควิถีใหม่"

(New Normal)  SHOW and SHARE 

วันที่  22 กันยายน 2563 ณ โรงแรมลายทอง

จังหวัดอุบลราชธานี   download


งานประชุมสามัญและประชุมวิชาการประจำปี 2563

"การพยาบาลในยุควิถีใหม่"

(New Normal)  SHOW and SHARE 

วันที่  22 กันยายน 2563 ณ โรงแรมลายทอง

จังหวัดอุบลราชธานี   download

 

เอกสารการพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการวิจัย : การพัฒนางานประจำให้เป็นงานวิจัยและวิจัยทางการพยาบาล 

(Routine to Research & Nursing Research) ฉบับสมบูรณ์ 2562  (เขตอุบลราขชธานี) download

 

เอกสาร งานประชุมสามัญและประชุมวิชาการประจำปี 2562

"พยาบาล :เสียงแห่งพลัง สู่สุขภาพดีถ้วนหน้า"

(Nurses - A Voice to Lead  Health For All)

ระหว่างวันที่ 5 - 6 กันยายน 25662 ณ โรงแรมสีมา ธานี

จังหวัดนครราชสีมา  download

 

เอกสาร งานประชุมสามัญและประชุมวิชาการประจำปี 2561

"พยาบาลเสียงแห่งพลัง : สุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชน"

(Nurses : A Voice to Lead - Health is a Human Right)

ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 25661 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล

จังหวัดขอนแก่น  download

 

 

เอกสารประกอบการบรรยาย งานประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ 2/2561

เรื่อง นิเทศทางการพยาบาลเชิงคลีนิก ความท้าทายลงสู่การปฏิบัติ

ในวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561  เวลา 08.00-17.00 น. ณ โรงพยาบาลศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ  download

 

 เอกสารประกอบการบรรยาย งานประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ 1/2561

เรื่อง นิเทศทางการพยาบาลเชิงคลีนิก ความท้าทายลงสู่การปฏิบัติ

ในวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561  เวลา 08.00-16.00 น. ณ โรงพยาบาลบึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬ  download

 

เอกสารการพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการวิจัย : การพัฒนางานประจำให้เป็นงานวิจัยและวิจัย

ทางการพยาบาล (Routine to Research & Nursing Research) ฉบับสมบูรณ์ 2560 (เขตอุบลราขชธานี) download


เอกสารประกอบการบรรยาย งานประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่3/2560

เรื่องเทคนิคและ Pitfall  การเขียนผลงานวิชาการ   

ในวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560  เวลา 08.30-16.30  ณ โรงพยาบาลชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ  download


เอกสารบทความฉบับสมบูรณ์งานประชุมวิชาการและประชุมสามัญประจำปี 2560

"การบริหารจัดการบริการพยาบาลในการขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0"

ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมลายทอง  

จังหวัดอุบลราชธานี    download

 

เอกสารประกอบการบรรยาย งานประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ 2/2560

เรื่อง ก้าวที่ท้าทายของพยาบาลไทยสู่การสร้างสุขภาพในยุคไทยแลนด์ 4.0

ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 08.00-17.00 น.

ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลขอนแก่น  download

 

เอกสารประกอบการบรรยาย งานประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ 1/2560

เรื่อง จริยธรรมและความเสี่ยงในการประกอบวิชาชีพพยาบาล

ในวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 08.00-17.00 น.

ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์   download

 

เอกสารบทความฉบับสมบูรณ์งานประชุมวิชาการและประชุมสามัญประจำปี 2559

"การขับเคลื่อนวิชาขีพการพยาบาลสู่ระบบปฏฺิรูปสุขภาพ"

ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส  

จังหวัดนครราชสีมา    download

  

เอกสารประกอบการบรรยาย งานประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ 3/2559

เรื่อง การประกอบวิชาชีพด้วยศาสตร์และศิลปะของการพยาบาล

ในวันศุกร์ที่ 18พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00-17.00 น.

ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลบุรีรัมย์ download

 

เอกสารประกอบการบรรยาย งานประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ 2/2559

เรื่อง โครงสร้างใหม่  กับความก้าวหน้าทางวิชาชีพพยาบาล

ในวันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน  พ.ศ. 2559 เวลา 08.00-17.00 น.

ห้องประชุม  โรงพยาบาลอุดรธานี   Download

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 สำนักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ห้อง 1105 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40002

โทร : 08-08952065 e-mail : natned01@gmail.com

Facebook : www.facebook.com/natne.or.th